Наші телефони
0 800 800 018

Графік роботи Call-центру:
Пн-Пт, 9:00 - 19:00
Сб, 10:00 - 16:00

Пн-Пт 09:00 - 19:00, Сб 10:00 - 16:00

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ КОМПЛЕКСУ ПОСЛУГ СПЕЦІАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІЧНО СКЛАДНИНИХ ПОБУТОВИХ ТОВАРІВ СЕРВІСНИМ ЦЕНТРОМ «F1CENTER»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф1 ПРОДАКШН", (далі «Виконавець») пропонує будь-яким фізичним та юридичним особам, фізичним особам-підприємцям (далі «Споживач») отримати комплекс послуг технічного обслуговування (далі «Послуга») технічно складних побутових товарів (далі «Товар») відповідно до положень цього Публічного договору приєднання (далі «Договір»).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Договір за своєю правовою природою є змішаним і містить у собі елементи договору послуг, доручення та зберігання.
Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Споживача до умов цього Договору, прийняття всіх його істотних умов (Акцепт) без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст.ст. 628 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України. Факт акцепту підтверджується передачею Споживачем Товару Виконавцю для отримання Послуг. Моментом укладення Договору (Акцепту) - є момент підписання Споживачем Квитанції про приймання Товару (далі «Квитанція»), Додаток № 1 до цього Договору.
Безумовне та повне прийняття умов Договору Споживачем, полягає в здійсненні Споживачем дій, спрямованих на отримання комплексу послуг, а саме: діагностики; ремонтів на оплатній, безоплатній (гарантійні ремонти) основах та ремонти за страховим випадком; технічне обслуговування; представлення інтересів Споживача перед авторизованими сервісними центрами протягом строку дії гарантії, наданої Споживачу виробником (в цьому випадку Виконавець вважається уповноваженим цим договором на представлення інтересів Споживача перед третіми особами/авторизованими сервісними центрами та на вчинення будь-яких правочинів для задоволення інтересів Споживача та досягнення мети відповідно до цього Договору); зберігання Товару в приміщеннях магазинів та сервісних центрах «F1Center», після завершення робіт (надання послуг) у строки визначені цим Договором.
Договір розміщено на сайті https://F1Center.ua/ua (надалі – Сайт) у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожного Споживача, що звертається до Виконавця.
Споживач не може запропонувати свої умови Договору, усі правовідносини між Споживачем та Виконавцем, в межах дії Договору регулюються цим Договором.

ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

«Акцепт» - надання Споживачем безумовної згоди на укладення цього Договору та повне прийняття його умов, без підписання письмового примірника Сторонами.
«Виконавець» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф1 ПРОДАКШН"
«Діагностика» - це комплексна перевірка, огляд Товару на предмет виявлення ушкоджень/дефектів/поломок, та визначення попередньої вартості ремонту та/або технічного обслуговування.
«Квитанція» - документ, що підтверджує факт приймання Виконавцем Товару Споживача.
«Невитребуваний Товар» - Товар, не витребуваний (не отриманий) Споживачем впродовж 6 (шести) місяців, від дня завершення (виконання) робіт.
«Перевізник» - юридична або фізична особа, що виконує послуги з доставки Товару від Споживача до Виконавця і від Виконавця до Споживача.
«Пільговий (безкоштовний) період зберігання» - строк протягом якого Виконавець зберігає Товар Споживача, після виконання робіт (надання послуг) на безоплатній основі.
«Публічний Договір приєднання» правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Споживачем, щодо надання послуг на умовах, встановлених Виконавцем.
«Ремонт» – це відновлення працездатності Товару, включаючи послуги з відновлення та заміни запасних частин (комплектуючих) в обладнанні, вузла або окремої складової частини вузла з наступним тестуванням, діагностикою та регулюванням тощо.
«Сайт» - сайт Виконавця https://F1Center.ua/ua «Споживач» - фізична особа, яка досягла 18-річного віку, що здійснює замовлення Послуг діагностики; ремонтів на оплатній, безоплатній (гарантійні ремонти) основах та ремонти за страховим випадками; технічне обслуговування; представлення інтересів перед авторизованими сервісними центрами протягом строку дії гарантії, наданої виробником (в цьому випадку Виконавець вважається уповноваженим цим договором на представлення її інтересів перед третіми особами/авторизованими сервісними центрами та на вчинення будь-яких правочинів для задоволення інтересів Споживача та досягнення мети відповідно до цього Договору); зберігання Товару, після виконання робіт.
«Територія дії Договору» будь-який населений пункт України.
«Технічне обслуговування» – комплекс профілактичних робіт з підтримки працездатності Товару, що забезпечують максимальну його продуктивність зводять до мінімуму ймовірність виходу його з ладу і включають в себе послуги з чищення компонентів обладнання, змащення та налагодження.
«Товар» - непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами, в т.ч. і ті, на які встановлено гарантійний термін.
СЦ «F1Center» - сервісний центр «F1Center».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Споживачу Послуг діагностики; ремонтів на оплатній, безоплатній (гарантійні ремонти) основах; технічне обслуговування; зберігання Товару після виконання робіт або після відмови Споживача від виконання діагностики та/або ремонту.
 • 1.2. Факт приймання (передачі) Товару від Споживача в СЦ «F1Center» та згоду на діагностику, ремонт та/або подальше технічне обслуговування Товару підтверджує Квитанція (Додаток № 1 до цього Договору) або SMS-повідомлення з номером квитанції, надіслане Виконавцем на номер телефону, вказаний Споживачем в товаро-транспортній накладній Перевізника.
 • 1.3. Виконавець має право залучати третіх осіб (сторонні сервісні центри) на власний розсуд для виконання своїх зобов’язань перед Споживачем, а також вправі самостійно їх обирати або змінювати.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 • 2.1. Послуги Споживачу надаються на території дії цього Договору - сервісних центрах «F1Center».
 • 2.2. Під час приймання Товару Споживача в сервісних центрах «F1Center» проводиться виключно його повехневий зовнішній огляд, результати якого відображаються в Квитанції - такий огляд є первинним і не відображає в повній мірі як фактичний зовнішній стан обладнання (приховані дефекти, глибинні недоліки) та актуальний внутрішній стан (стан окремих запасних частин, деталей, вузлів, їх кріплень і т.д.), так і працездатність обладнання в цілому. Опис стану обладнання, складений на підставі поверхневого зовнішнього огляду, не може тлумачитися Сторонами як остаточне заключення щодо фактичного стану обладнання на момент приймання в СЦ «F1Center». Будь-які дефекти, недоліки в працездатності та ін. можуть бути виявлені лише під час проведення повної глибинної діагностики.
 • 2.3. За результатами проведення повної глибинної діагностики Товару, у разі якщо умови надання Послуг суттєво змінюються, Виконавець інформує Споживача, у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за телефоном зазначеним у Квитанції). При узгоджені робіт Сторони погоджують перелік, об'єм, строки та вартість Послуг.
 • 2.4. Проведення діагностики обладнання включено в вартість Послуг (ремонту або технічного обслуговування), за винятком гарантійних ремонтів (на безоплатній основі).
 • 2.5. За окремим замовленням Споживача на підставі діагностики Виконавець може видати Акт технічного стану.
 • 2.6. У разі виявлення Виконавцем під час огляду необхідності у додаткових роботах та матеріалах, Виконавець має право провести такі додаткові роботи та використати додаткові матеріали. Проведення таких додаткових робіт та використання додаткових матеріалів погоджується між Споживачем та Виконавцем і оплачується Споживачем додатково, згідно з тарифами Виконавця. За наявності суттєвих змін умов вартості та переліку послуг, тільки після погодження зі Споживачем, Виконавець приступає до виконання робіт.
  • 2.6.1. У випадку відмови Споживача від надання послуг Виконавцем він компенсує вартість проведеної діагностики.
  • 2.6.2. У випадку відмови Споживача від надання послуг, після погодження всіх умов надання Послуг та початку виконання робіт Виконавцем, Споживач зобов’язаний оплатити надані послуги та втрачає право відмови від них по факту їх завершення, а Виконавець отримує право притримати Товар до моменту здійснення розрахунків за надані Послуги.
 • 2.7. У разі, якщо надання послуг по ремонту Товару в зазначений термін неможливе у зв'язку з відсутністю необхідних деталей та/або складністю робіт, термін надання таких послуг може бути подовжений Виконавцем до повного їх виконання.
 • 2.8. Після завершення робіт (надання Послуг) Виконавець повідомляє Споживача у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за телефоном зазначеним у Квитанції). Факт надання Послуг підтверджується Актом виконаних робіт, який підписується Сторонами в момент повернення Товару з сервісного центру «F1Center». На підставі підписаного Акту виконаних робіт здійснюється оплата послуг Виконавця, окрім Послуг наданих на безоплатній основі (гарантійні ремонти). Після отримання оплати Виконавець повертає Споживачеві Товар, що підтверджується відміткою у Квитанції.
 • 2.8.1. В разі наявності у Споживача претензій до якості наданих Виконавцем послуг, він зобов’язаний написати вмотивовану відмову від прийняття наданих послуг та повернути Товар на додаткову діагностику.
 • 2.9. В разі відмови Споживача від підписання як Акту виконаних робіт, і відсутності вмотивованої відмови, Акт вважатиметься підписаним, а надані послуги – прийнятими, за наявності підпису лише Виконавця.
 • 2.10. Споживач зобов’язаний отримати Товар у приміщенні сервісного центру «F1Center» або кур’єрсьою доставкою у найкоротший термін але у будь-якому випадку термін не може бути більше шести місяців, з дня отримання повідомлення про завершення робіт (наданих Послуг), у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за номером телефону, зазначеним у Квитанції).
  • 2.10.1. Для зберігання Товару Споживача у приміщенні сервісного центру «F1Center» встановлюється пільговий (безкоштовний) період зберігання протягом 10 (десяти) календарних діб від дня відправлення Споживачу повідомлення про завершення робіт (наданих Послуг), у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за номером телефону, зазначеним у Квитанції).
  • 2.10.2. За зберігання Товару Споживача у приміщеннях сервісного центру «F1Center» з одинадцятого дня встановлюється оплата за зберігання, що нараховується у порядку та розмірі визначеним п. 2.10.7. цього Договору. Загальний строк зберігання Товару Споживача у приміщеннях сервісного центру «F1Center» складає шість місяців від дня відправлення Споживачу повідомлення про завершення робіт (наданих Послуг), у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за номером телефону, зазначеним у Квитанції).
  • 2.10.3. Після спливу шестимісячного строку зберігання Товару Споживача у приміщеннях сервісного центру «F1Center» дворазового повідомлення Споживача про завершення робіт (наданих Послуг) у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за номером телефону, зазначеним у Квитанції), Товар визначений у Квитанції вважається невитребуваним Споживачем. Споживач підтверджує, що відсутність будь-яких дій з його боку стосовно отримання визначеного у Квитанції Товару протягом шестимісячного строку зберігання свідчить про його відмову від права власності на цей Товар на користь Виконавця, згідно ст. 347 Цивільного кодексу України.
  • 2.10.4. З моменту набуття Виконавцем права власності на Товар з першого дня сьомого місяця зберігання, Виконавець не несе відповідальність перед Споживачем за збереження Товару та має право розпорядитись невитребуваним Товаром на власний розсуд - утилізувати його або реалізувати з метою покриття заборгованості Споживача за надані Послуги (п. 31 "Правил побутового обслуговування населення" затверджених Постановою КМУ від 16.05.1994 р. № 313, в редакції Постанови КМУ від 04.06.1999 р. № 974).
  • 2.10.5. Право власності на Товар Виконавець набуває за вартістю, що визначається СЦ F1Center на момент набуття права власності на основі поточних пропозицій на ринку України, поширених інтернет-платформах тощо у відповідній категорії, бренду, моделі, розміру пам’яті, технічного і естетичного стану, комплектації Товару.
  • 2.10.6. На момент переходу права власності на Товар до Виконавця здійснюється взаємозалік заборгованості Споживача перед Виконавцем за рахунок вартості Товару визначеної у порядку п. 2.10.5. цього Договору.
  • 2.10.7. Заборгованість Споживача - це сумарна сукупність вартостей наданих Виконавцем Послуг, в т.ч. вартості втрати обмінного фонду*, якщо такий надавався, вартості послуг зберігання, що нараховується в момент переходу права власності на Товар до Виконавця, з розрахунку 20,00 грн. (двадцять гривень 00 коп.) за кожний день, починаючи з одинадцятого дня зберігання.
  • 2.10.8. В будь-якому випадку розмір заборгованості Споживача перед Виконавцем округлюється в більшу або меншу сторону до 100% вартості Товару, визначеної у порядку п. 2.10.5. цього Договору.

*вартість обмінного фонду визначається за СЦ F1Center на момент набуття Виконавцем права власності на Товар.

3. ГАРАНТІЇ НА НАДАНІ ПОСЛУГИ

 • 3.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг та встановлює гарантійний термін на надані послуги (виконані роботи) згідно чинного законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 • 4.1. Обов’язки Виконавця:
  • 4.1.1. Надати послуги відповідно до умов Договору.
  • 4.1.2. Створити матеріально-технічну базу, забезпечити наявність обладнання та устаткування для надання Послуг згідно з установленими нормативами;
  • 4.1.3. Забезпечити необхідний рівень кваліфікації працівників;
  • 4.1.4. На вимогу Споживача інформувати останнього про хід виконання надання послуг.
 • 4.2. Права Виконавця:
  • 4.2.1. Отримати винагороду за наданні послуги.
  • 4.2.2. Отримати від Споживача інформацію, необхідну для надання послуг.
  • 4.2.3. Обирати на свій розсуд та залучати, без узгодження зі Споживачем, третіх осіб доручити надання послуг за цим Договором третім особам, уклавши з ними відповідні угоди, залишаючись у повному обсязі відповідальним перед Споживачем за їх дії чи бездіяльність.
  • 4.2.4. Самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору.
  • 4.2.5. В односторонньому порядку змінювати положення Договору та Умов шляхом розміщення їх Сайті.
  • 4.2.6. Відмовити або призупинити в надання Послуг у разі порушення Споживачем покладених на нього обов’язків згідно з Договором та Умовами, у тому числі якщо Споживачем вчинено дії, що мають ознаки адміністративного або кримінального правопорушення.
 • 4.3. Обов’язки Споживача:
  • 4.3.1. Ознайомитися з положеннями Договору до моменту передачі Товару.
  • 4.3.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця.
  • 4.3.3. Повідомити Виконавцю всю інформацію необхідну Виконавцю, вчинити інші необхідні дії передбачені Умовами, для надання послуг за цим Договором.
 • 4.4. Права Споживача:
  • 4.4.1. На отримання послуг відповідно до умов Договору.
  • 4.4.2. Запитувати від Виконавця інформацію про надання останнім послуг, передбачених Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором, а в неврегулюваних питаннях згідно чинного законодавства України.

 • 5.1. Межі відповідальності Виконавця:
  • 5.1.1. Виконавець несе відповідальність за повну втрату Товару до моменту прийняття Товару Споживачем, а також за Пошкодження Товару, що сталися з вини Виконавця та які не були зазначені в описі пошкоджень при прийомі Товару в Квитанції.
  • 5.1.2. Відповідальність Виконавця за збереження Товару припиняється з моменту його передачі Споживачу або в момент набуття права власності на Товар у порядку п.п. 2.10.3., 2.10.4. цього Договору.
  • 5.1.3. У разі повної втрати Товару з вини Виконавця, Виконавець компенсує Споживачу вартість Товару, визначеної у порядку п. 2.10.5. цього Договору, на момент заявленої Споживачем вимоги. Максимальна сума відшкодування за повну втрату Товару, з вини Виконавця, становить 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 коп.). Максимальна сума відшкодування за пошкодження Товару, що сталися з вини Виконавця, становить 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.). З суми Компенсації Виконавець, діючи в межах чинного законодавства України, виступаючи податковим агентом Споживача, Виконавець зобов'язаний утримати та перерахувати в бюджет України податок на дохід фізичних осіб та військовий збір, в розмірі, визначених законодавством.
  • 5.1.4. Виконавець несе відповідальність за Товар, виключно у період його перебування у приміщеннях СЦ «F1Center» та не несе будь-які ризики випадкового пошкодження та/або втрати, у випадку передачі Товару Перевізникові або третій залученій до надання послуг особі (авторизованим сервісним центрам).
  • 5.1.5. Дія п.п. 5.1.3. цього Договору не розповсюджується на випадки вчинення відносно Товару Споживача невстановленими особами таких злочинів як: "крадіжка", "крадіжка зі зломом", "грабіж або розбій", "протиправні дії третіх осіб", в підтвердження чого є Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальних справ. В цьому випадку Виконавець не відшкодовує Споживачу завданих матеріальних збитків, так як відсутня вина Виконавця у вчиненні злочину, до моменту встановлення винних осіб у вчиненні злочину та отримання від них Виконавцем матеріального відшкодування завданих збитків у порядку визначеним діючим законодавством.
  • 5.1.6. Виконавець не відповідає за втрату споживчих якісних характеристик Товару, протягом тривалого терміну (більше 14 календарних днів) зберігання у приміщенням сервісного центру «F1Center».
  • 5.1.7. Виконавець не несе відповідальності за збереження інформації, що міститься в пам’яті Товару, а також його програмного забезпечення, в т. ч. за розголошення та розповсюдження такої інформації сторонніми особами, що мають доступ до інформації, знаходяться поза зоною впливу та контролю Виконавця, якщо Товар реалізований стороннім особам у порядку п. 2.10.4. цього Договору.
  • 5.1.8. Виконавець не несе відповідальності за справність та працездатність модулів сторонніх виробників (жорсткі диски, модулі пам'яті та ін.) що були встановлені у Товар Споживачем або третіми особами, не вповноваженими виробником на виконання таких робіт. У разі виявлення у Товарі недоліку, що виник внаслідок встановлення таких модулів, Виконавець має право відмовити Споживачеві у виконанні гарантійного ремонту, та за згодою Споживача виконати негарантійний (платний) ремонт. Виконавець не несе відповідальності за збереження цілісності невід'ємних сторонніх аксесуарів, якщо останні пошкоджуються в ході виконання гарантійних робіт.
  • 5.1.9. Виконавець звыльняється від відповідальностю
 • 5.2. Відповідальність Споживача:
  • 5.2.1. Споживач несе відповідальність перед Виконавцем достовірність повідомлених Виконавцю відомостей, потрібних Виконавцю для надання Послуг за цим Договором.
  • 5.2.2. Споживач несе відповідальність та гарантує, що Товар належить йому на законних підставах та/або він має законне право на розпорядження таким майном. Товар не перебуває під обтяженням, заставою, арештом, щодо нього, відсутні права третіх осіб, Товар не перебуває у розшуку, передача Товару Виконавцю для надання послуг за цим Договором не порушує права третіх осіб.
  • 5.2.3. Споживач несе відповідальність за несвоєчасну оплату послуг Виконавця, наданих в межах дії цього Договору.
  • 5.2.4. Споживач несе відповідальність за порушення термінів отримання Товару після завершення робіт (наданих послуг).

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин, якщо вони підтверджуються довідкою Торгово-промислової палати України або відомості про такі обставини публічно обнародувані компетентними державним органом та визнані Сторонами як такі, що не потребують додаткових доказів. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, рішення та дії органів державної влади. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків по вказаним обставинам, має у триденний термін з дати впливу на неї таких обставин, письмово сповістити про це іншу Сторону, у протилежному випадку така Сторона не має право посилатись на дію форс-мажорних обставин як на підставу звільнення її від відповідальності за порушення умов Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 • 7.1. Договір набуває чинності після вчинення Споживачем передачі Товару Виконавцю для надання Послуг в момент підписання Квитанції.
 • 7.2. Договір діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • 8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.
 • 8.2. У випадку неможливості врегулювання питань шляхом переговорів та досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.

9. ІНШІ УМОВИ

 • 9.1. Споживач зобов’язаний своєчасно (протягом 2-х робочих днів, з дати настання таких змін) інформувати Виконавця про зміну своїх контактних даних, зазначених в Квитанції. У протилежному випадку непроінформовананий про таку зміну Виконавець, вчинивши повідомлення Споживача по контактних даних, зазначених в Квитанції, не вважається таким, що порушив свої зобов’язання.
 • 9.2. Споживач (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, номерів контактних телефонів тощо (надалі - Персональні дані)) з метою:
  • - реалізації громадського – правових відносин, податкових відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг.
  • - здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцем та/або іншими суб’єктами господарювання, що працюють під брендом «F1Center» та авторизованим сервісним центрам (надалі – Треті особи), у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;
  • - надання Третіми особами послуг Виконавцеві для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Виконавцем із Третіми особами договорів;
  • - захисту Виконавцем своїх законних прав та інтересів.
 • Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників».

 • 9.4. Виконавець застосовує усі розумні засоби обережності для захисту персональних даних Споживача. Однак Споживач погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальності, за дії (бездіяльність) третіх осіб, залучених до надання послуг за цим Договором, що мають доступ до даних та знаходяться поза зоною впливу Виконавця.
 • 9.5. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ

ТОВ "Ф1 Продакшн"
Адреса: 03680, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, корпус 12
Код ЄДРПОУ 39124806

Замовити дзвінок
Замовити дзвінок Адреси Viber Telegram Подзвонити